Outsource ดีไหม? แบบไหนคุ้มกว่า?

เนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจุบัน การเปิดบริษัทก็ตามมาด้วยค่าใช้จ่ายน่าปวดหัวมากมายในการริเริ่มบริษัทหรือที่เรียกว่า "Setup Cost, เซ็ตอัพคอส” แล้วค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจจะใช้ระยะเวลานานมาก กว่าจะคืนทุน ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนเหมือนกันในแต่ละธุรกิจ วันนี้ MCS Cloud Service จะมาบอกเหตุผลว่าทำอย่างไรจึงจะลดค่าใช้จ่ายในบริษัท โดยการใช้ “Outsource,…

0 Comments

Outsource คืออะไร

Outsource คืออะไร? Outsource หรือการจ้างพนักงานแบบชั่วคราวนั้นหมายถึง การว่าจ้างบริษัทหรือบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆเป็นการเฉพาะ เข้ามาทำงานนั้นๆแทนให้ทั้งหมดหรืออาจจะเป็นแค่เพียงในบางส่วน โดยที่สำคัญคือจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในภาพรวมของทางบริษัทด้วย ซึ่งอาจจะว่าจ้างรับเป็นชิ้นๆงานหรือเซ็นสัญญาว่าจ้างกันเป็นระยะเวลาแบบรายเดือนหรือรายปีก็สามารถทำได้ตามแต่ที่จะตกลงกันระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ที่รับจ้าง ซึ่งปัจจุบันระบบการทำงานในลักษณะของ outsource กำลังเป็นที่ได้รับความนิยมสนใจในหมู่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กหรือที่เรียกว่า SME จนไปถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ประเภทข้ามชาติเป็นจำนวนมาก เพราะสามารถตอบสนองและเข้าถึงความต้องการในรูปแบบการทำธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี โดยประโยชน์ของการทำธุรกิจด้วยการใช้…

0 Comments