Microsoft Azure จัดการข้อมูลได้ดีกว่า ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า

 เกี่ยวกับ Azure Microsoft Azure คือ คลาวด์แพลตฟอร์ม (Cloud Platform) ที่เปิดกว้างและมีความยืดหยุ่นสูงเพื่อทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับการสร้าง ติดตั้ง รวมถึงจัดการโซลูชัน รองรับการใช้งานในรูปแบบ Iaas( Infrastructure as a…

0 Comments