How to SharePoint ???

SharePoint คือระบบที่ช่วยพัฒนาธุรกิจเป็น Software Application สำเร็จรูปและมี Application ที่สามารถนำมาติดต่อสื่อสารกันได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็น ERP, SAP, ระบบ Workflow ในการขออนุมัติต่างๆ, MS Office ได้  โดยระบบดังกล่าวจะช่วยพัฒนาธุรกิจและการบริหารงานภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องและมีความต้องการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการรวมไปถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องว่าจะเป็นในเรื่องของ กระบวนการสกัดน้ำอ้อย , ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง , ระบบการจัดซื้ออ้อยหรืออุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ , ระบบลูกหนี้-เจ้าหนี้ และ การบริหาร , ระบบหักภาษี ณ ที่จ่าย , ระบบบัญชีบริหารงานภายในบริษัท , ระบบ Customer Relationship Management (CRM) ลูกค้าสัมพันธ์ มีการเชื่อมโยง บุคลากร   ทีมงาน   ความรู้ และกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยกันโดยช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน ของบุคลากร ช่วยในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเพิ่มกำลังการผลิตให้มากขึ้นตามเป้าหมายที่มีการวางแผนไว้ด้วยระบบ SharePoint ที่สามารถรวมระบบ ERP และ SAP เข้าด้วยกันเช่น ระบบงานงบประมาณ, ระบบงานจัดการเอกสาร, ระบบอีเมล, ระบบตารางนัดประชุม, ระบบขออนุมัติงบ (Workflow), ระบบลูกหนี้-เจ้าหนี้, ระบบคิวอ้อย  และระบบอื่นๆ อีกมากมาย อีกทั้งระบบดังกล่าวฯ ยังสามารถพัฒนาระบบอื่นๆ ขึ้นในภายหลังได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดต้นทุน-เวลา การบริการระบบธุรกิจอย่างชาญฉลาด SharePoint รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี เพื่อการใช้งานบน Mobile และ Tablet เพื่อง่ายต่อการติดต่อสื่อสารกับระบบทั้งที่อยู่ภายใน บริษัทฯ หรือ ภายนอก บริษัทฯ จึงทำให้ผู้บริหารไม่พลาดทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ

ความสามารถของระบบ SharePoint   คือ

  1. สามารถกำหนดสิทธิ์  และเข้ารหัสเอกสารสำคัญาภายในองค์กรได้
  2. สามารถนำแบบฟอร์มต่างๆ เช่น ใบสั่งซื้อ,  ใบส่งสินค้า,  ใบเสร็จรับเงิน, ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย และอื่นๆ ที่ทางองค์กรมีรูปแบบอยู่แล้วเข้ามาใช้งานร่วมกับระบบ SharePoint ได้
  3. สามารถทำการ share file เอกสาร ระหว่างสาขาได้  หรือจะภายในสาขาเดี่ยวกัน  ซึ่งสามารถกำหนดสิทธิ์ให้แต่ละสาขามองเห็นเอกสารแตกต่างกันได้
  4. ทำการประกาศนโยบายของบริษัท หรือทำแบบสอบถาม แบบสำรวจการทำงานของแต่ละแผนก ซึ่งทุกสาขาจะมองเห็นทั้งหมด
  5. สามารถกรอกตารางเวลาของผู้บริหารได้ เพื่อง่ายต่อการนัดพบ (สามารถกำหนดสิทธิ์ผู้เข้าเช็คตารางผู้บริหารได้)
  6. ทำหน้าที่ในการจัดเก็บเอกสารสามารถแบ่งเป็นหมวดหมู  และสามารถค้นหาเอกสารได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบคล้าย google 
  7. รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รองรับการค้นคำในไฟล์ Word, Excel, PowerPoint, Visio และ Adobe PDF ทำให้ลดเวลาในการค้นหาเอกสารลง
  8. สามารถแสดงผลรายงาน กำไร-ขาดทุน แบบรายเดือน  หรือรายปี,  รายงานการขาด ลา มาสายได้ และอื่นๆ  แบบ real time ซึ่งผู้บริหารสามารถดูรายงานได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
  9. สามารถนำเวปไซด์ที่ทางบริษัทมีอยู่แล้ว  เอาเข้ามาไว้รวมในระบบ SharePoint ได้
  10. สามารถทำการกำหนด  การเดินเอกสารได้โดยใช้แบบ work flow เช่น การเขียนใบลาต่าง ๆ สามารถกรอกใบลาผ่านหน้าเวปไซด์ได้จากนั้นใบลาก็จะส่งไปยัง Manager อัตโนมัตเมื่อ Manager อนุญาต เอกสารก็จะถูกส่งไปที่ฝ่ายบุคคลเพื่อทำการจัดเก็บต่อไป แต่หาก Manager ไม่อนุญาต   ใบลานั้นก็จะส่งไปยังผู้กรอกเอกสารทางอีเมลล์ทันที  หรือฝ่ายจัดซื้อทำการส่งใบ po ไปให้บัญชี โดยที่สามารถกรอกเอกสารอิเล็กทรอนิกโดยที่ไม่ต้องปลิ้นออกมา สามารถนำแบบฟอมร์ที่ทางบริษัทมีอยู่แล้วมาใช้งานได้เลย จากนั้นเอกสารก็จะส่งไปยังบัญชีตาม WorkFlow  ที่เราได้ตั้งไว้
Product Name
SharePoint Server 2016 Enterprise Edition
SharePoint User CAL
SharePoint Device CAL
End-User Price
252,000.00
4,500.00
4,500.00
Dealer Price
Call
Call
Call