News

ถ้าคุณจบใหม่ไปสมัครงาน คุณจะเรียกเงินเดือนสองหมื่น คุณมีดีอะไร ???? (MD Talk)

ใบปริญญาอาจไม่มีความหมายเลย ถ้าคุณทำอะไรก็ไม่เป็น...

ศิษย์เก่า พี่แบงค์ พี่เบียร์ จากบริษัท Micro System ผู้ที่รักในสถาบัน และมีจิตอาสา มาให้ข้อคิดในการเตรียมไปทำงานในชีวิตจริงของชาวคอมพิวเตอร์ .... ความรู้นอกห้องเรียนสำคัญมาก และอย่าโม้ใน CV ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *