Introduction to Microsoft Teams VS Line Official

​Introduction to Microsoft Teams VS Line Official

Microsoft Teams

          หลักสูตร Microsoft Teams เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้และทักษะแก่ผู้ที่สนใจในการใช้งาน Microsoft Teams เพราะเป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็น สื่อกลางในการทำงานในด้านต่างๆ เช่น การติดต่อสื่อสาร การนัดหมาย การประชุม การประกาศและติดตาม ข่าวสาร การติดตามงานหรือโครงการต่างๆ เป็นต้น
โดยเป็นเหมือนศูนย์กลางในการเข้าถึงบริการต่างๆที่มีอยู่ ในตัวระบบ Office 365 เช่น จัดการการสนทนา ไฟล์และเครื่องมือของคุณทั้งหมดในพื้นที่ทำงานของทีมที่ เดียว รวมทั้งสามารถเข้าถึง SharePoint, OneNote, PowerBI และ Planner ได้ในทันทีสร้างและแก้ไข เอกสารได้โดยตรงจากในแอป ทำให้ทีมของคุณมีส่วนร่วมอยู่เสมอด้วยการรวมอีเมล ค้นหาทั่วบุคคล ไฟล์และ การสนทนาได้อย่างอัจฉริยะจาก Microsoft Graph อีกทั้งมีจุดเด่นในด้านความสะดวกสบาย ความปลอดภัย รูปร่างหน้าตาที่ modern ใช้งานได้ง่าย รวมถึงยังมีการจัดการแบ่งพื้นที่หรือกลุ่มในการทำงานกันอย่างชัดเจน ใช้เป็นพื้นที่ทำงานระหว่างผู้เรียนและ ผู้สอน หรือ ใช้ทำงานร่วมกันสำหรับบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นต้น

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams
 2. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างและใช้งาน Microsoft Teams ได้อย่างคล่องแคล่วในการทำงานมากขึ้น
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถใช้เครื่องมือในการสนทนาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 4. ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ตารางนัดหมายการประชุมผ่าน โปรแกรม Microsoft Teams

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

1.ผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ที่สนใจ

2.ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Teams อย่างเป็นระบบ

3.ผู้ที่ต้องการการสร้างและใช้งาน Microsoft Teams ด้วยการแชร์ไฟล์นำเสนอหน้าจอ  โทรด้วยภาพและเสียง

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. ทำความรู้จักกับ Microsoft Teams และ การเข้าใช้งานโปรแกรม
 2. มีฟิวเจอร์อะไรใหม่ในการ update ที่ผ่านมากับ Microsoft Teams
 3. ความแตกต่างระหว่าง Microsoft Teams vs Line Official
 4. การสร้างและใช้งาน Microsoft Teams
  1. Menu
  2. การสร้าง Teams
  3. การเข้าร่วม Teams
  4. การสร้างรหัสสำหรับเข้าร่วม Teams
 5. เครื่องมือการสนทนา
  1. การใช้งาน Chat
  2. การโทรด้วยเสียง (call)
  3. การโทรด้วยภาพและเสียง (video call)
  4. การแชร์ไฟล์นำเสนอหรือหน้าจอ
  5. การเพิ่มผู้ร่วมสนทนา
 6. การนัดหมายการประชุม

สำหรับองค์กร กรุณาแจ้งรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่

Tel. 095-207-8887(แบงค์)
Line@ : @microsystems
Email : salegrop@microsystems.co.th

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Menu