Firewall Fortigate

FortiGate อุปกรณ์ Firewall UTM ที่ครบถ้วนเรื่องการจัดการเรื่อง Network Security และการจัดการ การใช้งาน Internet ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น Firewall / IPS / Antivirus Gateway/ Web filtering / Spam filtering/ Application Control  รวมถึงการทำงาน VPN แบบ IPSec / SSL VPN ทั้งนี้ยังสามารถรองรับการทำงาน การจัดการ Email และบริหาร Bandwidth /  VLAN / และตรวจสอบการใช้งานและ Block  Instant Messaging ต่างๆ  เช่น MSN / Yahoo / Sype และ Social Network    เช่น Facebook, Twitter , H5 การใช้งาน BitTorrent เพื่อให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถ บริหารจัดการ Bandwidth ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบและป้องการการเข้าถึงข้อมูลหรือการตรวจจับผู้บุกรุกในระบบเครือข่ายได้อย่างสะดวก และปลอดภัยจากภัยคุกคาม ต่างๆในโลกอินเตอร์เน็ต และจากผู้ใช้ภายองค์กรเอง