Events

Workshop Office365 E5 at Italthai Engineering Co.,Ltd

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อิตัลไทยทาวเวอร์ F29 บริษัท ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการฝึกอบรมหลักสูตร Office365 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ Office365 โดย คุณจักรพันธ์ ชวพันธ์ศิริพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานของ Office 365  นอกจากความรู้ที่มีแล้ว กิจกรรมในการสัมมนาครั้งนี้สนุกและเป็นกันเอง  บริษัท ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบคุณและพร้อมทุ่มเทให้ความรู้แก่ลูกค้าทุกราย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *