News

ถ้าคุณจบใหม่ไปสมัครงาน คุณจะเรียกเงินเดือนสองหมื่น คุณมีดีอะไร ???? (MD Talk)

Posted on

ใบปริญญาอาจไม่มีความหมายเลย ถ้าคุณทำอะไรก็ไม่เป็น… ศิษย์เก่า พี่แบงค์ พี่เบียร์ จากบริษัท Micro System ผู้ที่รักในสถาบัน และมีจิตอาสา มาให้ข้อคิดในการเตรียมไปทำงานในชีวิตจริงของชาวคอมพิวเตอร์ …. ความรู้นอกห้องเรียนสำคัญมาก และอย่าโม้ใน CV …