ประโยชน์ของ Microsoft Excel เพื่องานธุรกิจ

Microsoft Excel เป็นโปรแกรมสามัญประจำเครื่องที่มีประโยชน์มากมาย ใช้ช่วยงานทางธุรกิจได้มากมาย หากใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และใช้งานความสามารถของมันได้อย่างครบถ้วน บทความนี้จะช่วยให้เรารู้จักกับความสามารถของ Microsoft Excel ที่เราอาจจะยังไม่ทราบ เพื่อที่จะได้นำไปประยุกต์ใช้งานในทางธุรกิจต่อไปได้

แนะนำเกี่ยวกับ Excel

Microsoft Excel เป็นโปรแกรมทางด้านตารางคำนวณ หรือที่เรียกว่า เสปรตชีต (Spreadsheet) เป็นโปรแกรมในชุด Microsoft Office มีความสามารถในด้านการสร้างตาราง การคำนวณ การวิเคราะห์ การออกรายงานในรูปแบบตารางและกราฟ เรามารู้จัก Excel ให้มากขึ้นกันในบทความนี้

ประโยชน์ของ Microsoft Excel

 1. สร้างตารางทำงาน จัดตารางสวยงาม ในรูปแบบต่างๆ
 2. สร้างเอกสารที่ต้องมีการคำนวณ เชื่อมโยงสูตร (สามารถเชื่อมโยงในไฟล์เดียวกัน ข้ามไฟล์ หรือ ข้ามเครื่องก็ได้)
 3. งานจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นที่จำนวนข้อมูลไม่เกิน 1 ล้านแถว (ในทางปฏิบัติ แนะนำว่าไม่เกิน หลักแสน จะทำงานได้คล่องตัว)
 4. สร้างรายงานสรุปผลในมุมมองต่างๆ เช่น ตารางสรุปยอดขาย ตารางสรุปข้อมูลสินค้า สรุปงบดุล สรุปแผนการผลิต สรุปข้อมูล ขาดลามาสาย ของพนักงาน เป็นต้น
 5. สร้างกราฟ นำเสนอข้อมูล ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกราฟแท่ง กราฟเส้น วงกลม จุด ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ มีรูปแบบต่างๆ มากมาย

ลักษณะงานเหมาะกับ Excel

 1. งานด้านบัญชี (Accounting)
 2. งานด้านการเงิน (Financial)
 3. งานด้านการวางแผน (Planning)
 4. งานด้านงบประมาณ (Budgeting)
 5. งานด้านสถิติ (Statistic)
 6. งานด้านวิศวกรรมศาตร์ (Engineering)

ข้อจำกัดของ Excel (.xlsx)

 • 1,048,576 rows by 16,384 columns
 • จำนวน Sheets ใน Workbook = ไม่จำกัด
 • รายการที่จะอยู่ใน Dropdown = 10,000
 • ฟังก์ชั่น ซ้อนกันได้ = 64 ชั้น
 • ตัวแปรสูงสุดในฟังก์ชั่น = 255 ตัวแปร
 • จำนวนคนที่เปิดพร้อมกัน = 256 คน
 • จำนวนขั้นของการ Undo = 100 ขั้น
 • จำนวน คอลัมน์ ใน Pivot = 16,384
 • จำนวน แถว ใน Pivot = 1,048,576

เครื่องมือในใช้งานขั้นสูง

 • ivot Table และ Pivot Chart เป็นเครื่องมือใช้ในการสรุปผลข้อมูลในรูปแบบตาราง และ กราฟ สามารถจัดกลุ่มข้อมูล สรุปผลได้ในมุมมองที่ต้องการ
 • PowerBI ได้แก่ PowerPivot, PowerVIew, Power Query, Power Map เป็นเครื่องมือขั้นสูงเพื่อใช้ประมวลผลในงาน Business Intelligence (BI) เพื่อนำเสนอในมุมมองที่เราต้องการได้ และปลดล็อคข้อจำกัดต่างๆ ของ Excel ในการทำงานกับข้อมูลลงไป

Credit: 9experttraining

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.