Event

Microsystems(Thailand): Happy New Year2018

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 บริษัท ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ถือโอกาสอันดีเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้มอบกระเช้าของขวัญเพื่อขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจ ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจคุณตลอดปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งคำอวยพรดีๆ เพื่อส่งมอบความสุขแก่ลูกค้าทุกท่านตลอดไป และยังถือโอกาสนี้ เข้าไปดูแลตรวจสอบความเรียบร้อย รวมถึงตอบข้อสงสัยในการใช้งานระบบต่างๆ อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *